Rezydencja podatkowa na Malcie przedsiębiorcy: jakie warunki należy spełnić?

Maltańska rezydencja podatkowa może okazać się jedną z korzystniejszych z perspektywy nieograniczonego obowiązku podatkowego. To między innymi dlatego kraj ten jest postrzegany jako dostępny i bezpieczny raj podatkowy. Zaufanie do maltańskiego systemu podatkowego wzmacnia aktywne członkostwo Malty w strukturach Unii Europejskiej i stabilny system finansowy, w którym od 2008 roku jako waluta funkcjonuje EURO.

Oprócz tego Malta to urocze położenie, przyjazny klimat i stosunkowo niskie koszty utrzymania. Warunki życia na Malcie zwracają uwagę nie tylko osób wyjątkowo zamożnych. Klimat i atmosfera okazują się interesujące także dla ludzi, którzy po prostu szukają swojego miejsca nad ciepłym morzem. Warto zauważyć, że od lat na Malcie przybywa emerytów z Unii Europejskiej i innych państw. Kraj opracował nawet specjalne zasady rezydencji dla osób otrzymujących uposażenie z tytułu rent i emerytur, które chcą spędzać większość swojego czasu na Malcie.

Zobacz także: Polska chce ścigać optymalizujące się w ramach UE firmy, ale nie zgadzają się na to Cypr i Malta

Poza przyjaznym klimatem i dobrymi warunkami życia Malta oferuje też nowoczesne regulacje dotyczące prowadzenia biznesu w wielu ważnych branżach. Obowiązują tu konkurencyjne regulacje dotyczące rejestrowania statków powietrznych, morskich i jachtów. Prężnie rozwija się branża iGaming. Państwo sprawnie reguluje funkcjonowanie pieniądza elektronicznego i branży blockchain. Od niemal 30 lat obowiązują interesujące regulacje dotyczące prowadzenia funduszy i świadczenia usług inwestycyjnych. Wdrożono korzystne rozwiązania do prowadzenia fundacji i stowarzyszeń powierniczych, które okazują się jedną z bezpieczniejszych form zarządzania majątkiem i kapitałem.

Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać status rezydenta na Malcie?

Uzyskanie statusu maltańskiego rezydenta wymaga spełnienia określonych warunków. W 2020 roku biuro maltańskiego Komisarza Urzędu Skarbowego (Office of the Commissioner of Revenue) wydało dokument, w którym opisano aktualne wytyczne dla osób fizycznych, które zamierzają ubiegać się o status rezydenta na Malcie w ramach schematu The Residence Programme. To zestaw wskazówek dla osób fizycznych, które chcą zmienić domicyl (centrum interesów życiowych, miejsce zamieszkania  kraj aktualnej rezydencji) i przenieść swoje centrum interesów życiowych na Maltę.

W procesie oceny aplikacji osób fizycznych wnioskujących o status maltańskiego rezydenta pod uwagę brane są następujące kryteria:

 1. Opinia na temat osoby wnioskującej o status rezydenta – w wytycznych określa się to jako dopasowanie wnioskodawcy (fit and proper person). Elementem oceny jest zaświadczenie o niekaralności poświadczone tzw. Apostille Certificate, który jest wydawany na wniosek posiadacza dokumentu – w przypadku obywateli polskich przez MSZ.

Warto pamiętać, że poświadczenie Apostille polskiego zaświadczenia o niekaralności może zostać nadane jedynie na oryginale dokumentu. Nie da się uzyskać poświadczenia na kserokopii czy wydruku z platformy ePUAP. Sprawę można załatwić osobiście, przez osobę trzecią lub korespondencyjnie.

Celem badania opinii osoby wnioskującej o status rezydenta jest uzyskanie informacji na temat tego, czy wnioskodawca jest stroną bieżącego postępowania cywilnego lub karnego. Jeżeli osoba fizyczna wnioskująca o nadanie jej statusu rezydenta Malty, jest stroną trwającego postępowania, konieczne może okazać się przedstawienie dodatkowego oświadczenia. Wnioskodawca może być zobowiązany do stawienia się na wezwanie Komisarza rozpatrującego wniosek w celu udzielenia dodatkowych wyjaśnień. Obowiązek badania opinii dotyczy także domowników i osób zależnych od wnioskodawcy, które ukończyły 18 lat.

Zobacz także: Malta przyjmuje trzy akty prawne regulujące kryptowaluty i projekty blockchain

 1. Znajomość jednego z języków urzędowych obowiązujących na Malcie – informacja na temat znajomości j. maltańskiego lub j. angielskiego musi zostać odnotowana we wniosku. Jeżeli to możliwe zaleca się załączenie dostępnych dokumentów potwierdzających znajomość jednego z obowiązujących na Malcie języków urzędowych. Urzędnik prowadzący sprawę może zwrócić się do wnioskodawcy z prośbą o przeprowadzenie nieformalnej rozmowy, której celem może być m.in. potwierdzenie spełnienia tego warunku.
 1. Potwierdzenie posiadania ważnego ubezpieczenia zdrowotnego – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, na wypadek zdiagnozowania jakiejkolwiek choroby oraz od wszystkich innych ryzyk musi być wydane i poświadczone przez ubezpieczyciela zarejestrowanego na Malcie lub przez inną rozpoznawalną i szanowaną na świecie markę ubezpieczeniową. Ubezpieczenie musi obejmować też domowników i osoby zależne od wnioskodawcy.
 1. Potwierdzenie posiadania ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość – chodzi o dokument, który uprawnia do przekroczenia maltańskiej granicy. Powinien wystarczyć polski dowód osobisty.
 1. Potwierdzenie samowystarczalności finansowej – chodzi o potwierdzenie posiadania środków i zasobów, które pozwolą wnioskodawcy we własnym zakresie utrzymać siebie, domowników i osoby zależne od wnioskodawcy bez ubiegania się o pomoc w ramach maltańskiego systemu pomocy socjalnej.
 1. Potwierdzenie posiadania prawa do nieruchomości na cele mieszkaniowe, która stanowi centrum interesów życiowych wnioskodawcy – chodzi o prawo własności lub umowę najmu nieruchomości, która jest głównym miejscem zamieszkania (rezydencji) wnioskodawcy i stanowi oficjalny adres centrum interesów życiowych wnioskodawcy.

Warto wiedzieć, że przepisy określają minimalną wartość nieruchomości zakupionej na cele mieszkaniowe oraz minimalną roczną wartość umowy najmu, które mogą zostać uznane za potwierdzenie posiadania prawa do nieruchomości na cele mieszkaniowe. Wartość nieruchomości oraz czynszu z tytułu umowy najmu w skali roku różni się zależnie od lokalizacji.

Wartość zakupionej nieruchomości na cele mieszkaniowe nie może być mniejsza niż:

 • 275 000 EUR – w lokalizacji określonej w wytycznych dla wnioskodawców jako Malta południowa,
 • 220 000 EUR – w pozostałych lokalizacjach.

Wartość czynszu z tytułu umowy najmu w skali roku nie może być niższa niż:

 • 9 600 EUR w skali roku – w lokalizacjach określonych w wytycznych dla wnioskodawców jako Malta południowa,
 • 8 750 EUR w skali roku – w pozostałych lokalizacjach.

Wnioskowanie o specjalny status podatkowy na Malcie w ramach programy The Residence Programme

Osoby wnioskujące o uzyskanie statusu rezydenta na Malcie, które chcą skorzystać z możliwości uzyskania specjalnego statusu podatkowego, są zobowiązane do wniesienia stosownych opłat administracyjnych. Wysokość opłaty do wniosku o nadanie specjalnego statusu podatkowego w ramach aplikacji o uzyskanie statusu rezydenta zależy od lokalizacji miejsca zamieszkania wnioskodawcy na Malcie.

 • 5 500 EUR – opłaty administracyjnej wnoszą wnioskodawcy, którzy ubiegają się o specjalny status podatkowy i wynajmują lub kupili nieruchomość na cele mieszkaniowe w jednej z lokalizacji określonych w wytycznych jako Malta południowa.
 • 6 000 EUR – opłaty administracyjnej zobowiązani są wnieść wnioskodawcy, którzy chcą uzyskać specjalny status podatkowy i mieszkają w innej lokalizacji niż Malta południowa.

Warto wiedzieć, że aplikacja o uzyskanie statusu rezydenta ze specjalnym statusem podatkowym na Malcie może być procedowana tylko poprzez umocowanego na Malcie autoryzowanego przedstawiciela organów państwowych z uprawnieniami funkcjonariusza publicznego – ARM (authorised registered mandatory).

Opłata administracyjna za rozpatrzenie wniosku o nadanie specjalnego statusu podatkowego na Malcie nie podlega refundacji. W przypadku osób, które uzyskały wcześniej status High Net Worth Individuals (HNWI) i wnioskują o uregulowania swojego statusu podatkowego w ramach specjalnego statusu podatkowego w nowym programie The Residence Programme, honorowana jest wniesiona wcześniej opłata administracyjna.

Procedowanie aplikacji o status rezydenta na Malcie

Po złożeniu wypełnionego wniosku wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami i opłatami trzeba poczekać na ocenę formalną. Po pozytywnej ocenie formalnej ARM reprezentujący wnioskodawcę otrzymuje list potwierdzający rozpoczęcie procesu weryfikacji aplikacji. W przypadku uchybień lub braku informacji ARM jest wzywany do uzupełnienia wniosku w imieniu wnioskodawcy. Kompletna aplikacja jest następnie przedmiotem dalszej analizy. Po zakończeniu procesu weryfikacji aplikacji ARM jest informowany o jego wyniku. Uzyskanie wyniku pozytywnego oznacza konieczność zorganizowania spotkania wnioskodawcy z przedstawicielem (AMR).

>> Załóż spółkę na Malcie

Celem spotkania jest podpisanie listu intencyjnego, który daje przedstawicielowi (AMR) umocowanie do dalszego procedowania aplikacji wnioskodawcy. List intencyjny jest ważny przez 12 miesięcy. To czas na załatwienie wszystkich spraw związanych ze zmianą miejsca zamieszkania przez wnioskodawcę. W trakcie aplikacja może być ponownie weryfikowana. W przypadku, gdy Komisarz Urzędu Skarbowego (Commissioner of Revenue) dopatrzy się uchybień. AMR i wnioskodawca uzyskują informacje na temat wątpliwości i możliwość złożenia stosownych wyjaśnień. Warto mieć świadomość, że aktywność wnioskodawcy na Malcie i czas spędzony na Malcie przed rozpatrzeniem wniosku może stanowić podstawę do odprowadzania na Malcie podatków w ramach ograniczonego obowiązku podatkowego.

Podsumowując, zmiana miejsca zamieszkania i przeniesienie centrum interesów życiowych na Maltę to proces, który wymaga zaangażowania ze strony wnioskodawcy i dopełnienia szeregu formalności. Współpraca z autoryzowanym przedstawicielem organów państwowych z uprawnieniami funkcjonariusza publicznego – ARM (authorised registered mandatory) znacznie upraszcza ten proces i daje wnioskodawcy przestrzeń do zrealizowania wszystkich obowiązków związanych z przeniesieniem domu i domowników na Maltę.

Agnieszka Moryc
Agnieszka Moryc