Wieloletni Plan Inwestycyjny Rodzina 500+

Cytat ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poświęconej projektowi Rodzina 500+: „Wychodzimy z założenia, że rodzina to nie koszt a inwestycja”. Podejdźmy zatem do tematu zgodnie z sugestią ministerstwa i sprawdźmy, jakie ta inwestycja oferuje stopy zwrotu.

500 zł na dziecko

Podstawowym wariantem rodziny, który uprawnia do skorzystania z Planu bez konieczności spełniania dodatkowych warunków, jest model 2+2. Sprawdzimy także model 2+3 dla nieco bardziej zaawansowanych inwestorów. Oczywiście inwestycja przewiduje również warianty 2+x, gdzie górna granica x nie jest określona, ale wydaje się, że poziom ryzyka wariantów większych niż 2+3 dla większości potencjalnych inwestorów będzie zbyt wysoki.

Jak wiadomo po stronie zysków Plan Inwestycyjny Rodzina 500+ oferuje 500 PLN miesięcznie za każdego drugiego i kolejnego potomka. Niestety koszty wejścia w inwestycję nie zostały w Planie sprecyzowane, posłużymy się zatem estymacją opartą o badanie MillwardBrown dla Biura informacji Kredytowej z kwietnia 2015 r. W badaniu tym poproszono mamy o określenie miesięcznych kosztów utrzymania ich dzieci. Wyniki opracowano w przedziałach wiekowych latorośli i są one następujące: 3-5 lat – 586 PLN, 6-9 lat – 631 PLN, 10-12 lat – 673 PLN, 13-15 lat – 557 PLN. Z niewiadomych przyczyn grupy wiekowe 0-2 i 16-18 lat zostały pominięte (być może grupę 0-2 finansują dziadkowie, ale 16-18…), przyjmiemy zatem, że koszty w tych grupach są takie same jak w grupach im najbliższych, czyli, odpowiednio, 3-5 i 13-15 lat.

Inwestycja na 20 lat

Przyjmiemy również czas trwania inwestycji na 20 lat – przy maksymalnym zaangażowaniu inwestora czas ten pozwala na zrealizowanie wariantu 2+3, zaś krótko przed upływem 20 lat zyski osiągane z inwestycji zostaną zrealizowane w całości. Pomijamy przypadki ekstremalne, w których wejście w inwestycję następuje za jednym zamachem, tj. przez ciążę bliźniaczą bądź trojaczą – mimo, że taki scenariusz miałby pozytywny wpływ na osiągane stopy zwrotu z inwestycji, to jednak prawdopodobieństwo jego wystąpienia jest statystycznie dość niskie i niezależne od świadomych działań inwestora. Przejdźmy zatem do obliczeń.

Dla celów porównawczych należy określić warunki finansowe inwestycji w wariant 2+1, który jednak nie pozwoli na osiągnięcie zysków gwarantowanych przez Plan Inwestycyjny Rodzina 500+ większości inwestorów dysponujących wolnymi środkami. Przyjmując powyższe założenia całkowity koszt inwestycji w wariancie 2+1 w okresie 20 lat wyniesie 143 467 PLN. W wariancie 2+2 potrzebny kapitał to 281 921 PLN, a w najbardziej zaawansowanym 2+3 – 414 805 PLN. Jak wspomniano wariant 2+1 nie uprawnia do realizacji zysków bez spełnienia dodatkowych warunków. Zysk dla wariantu 2+2 to 103 500 PLN, a dla wariantu 2+3 – 207 000 PLN. W związku z powyższym stopa zwrotu dla wariantu 2+2 wyniesie 37%, a dla wariantu 2+3 – 50%. Należy przy tym zauważyć, że realny koszt przejścia z wariantu 2+1 do 2+2 – po uwzględnieniu zysku z Planu Inwestycyjnego Rodzina 500+ – wynosi jedynie 34 954 PLN. Są to koszty zaledwie o 24% wyższe niż w wariancie 2+1, a należy się spodziewać, że osobiste korzyści niematerialne, jak również korzyści narodowe, patriotyczne, społeczne, demograficzne i gospodarcze z nawiązką zrekompensują dodatkowe koszty.

Inne ryzyka

Niestety, Plan Inwestycyjny Rodzina 500+ do czynników ryzyka – poza naturalnymi ryzykami związanymi z wejściem w jakikolwiek model rodziny wyższy niż 1+0 – dokłada również czynnik ryzyka znany pod nazwą Dobra Zmiana. Czas trwania Dobrej Zmiany nie jest znany, nie jest znana data wprowadzenie ewentualnej Lepszej Zmiany bądź Zmiany na Lepsze, a gwarancja zysku w Planie Inwestycyjnym Rodzina 500+ wynosi zaledwie 12 miesięcy. Oznacza to, że każdy z inwestorów powinien samodzielnie rozważyć na ile prawdopodobne jest odwołanie Dobrej Zmiany – a wraz z nią potencjalnie Planu Inwestycyjnego Rodzina 500+ – w drodze przewidywanej elekcji powszechnej, która niechybnie w przeciągu przewidywanych 20 lat trwania inwestycji nastąpi. W takim przypadku inwestor pozostanie z rozpoczętą wieloletnią inwestycją, z której wycofać się nie będzie mógł, a jedyny zysk, na jaki będzie mógł liczyć zalicza się do sfery niematerialnej, nieobjętej niniejszą analizą.

Ziemowit Ciećwierz