Amerykańskie Kwity Depozytowe (ADR)

W naszym rankingu aktywów najsilniejszą grupą aktywów są akcje amerykańskie, ma to miejsce od 24 listopada 2011. Na przestrzeni bieżącego roku, grupa aktywów, która najwięcej zyskała na sile relatywnej są aktywa z giełd międzynarodowych. Mówiąc międzynarodowych mamy tu na myśli giełdy świata z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych.

Mając to na uwadze, chcielibyśmy dziś przedstawić jedną z form inwestowania na giełdach międzynarodowych. Są to American Depository Receipts ADR( Amerykańskie Kwity Depozytowe). ADR-t są to papiery wartościowe emitowane przez banki amerykańskie w celu ułatwienia inwestorom lokowania kapitału w akcje zagraniczne. Bank kupuje akcje na rynkach kapitałowych, a następnie na ich podstawie emituje ADR-y tych akcji w postaci kwitów depozytowych, które podlegają obrotowi na giełdzie. Papiery te stanowią dla inwestorów pewniejszą formę lokowania środków niż bezpośredni zakup akcji głównie ze względu na prostszy obrót oraz większe bezpieczeństwo. Inwestorzy wykluczają także ryzyko walutowe, jako iż ADR kwotowane są w dolarach amerykańskich.

W naszej bazie posiadamy 534 ADR-ów, z czego 63,3% znajduje się w sygnale kupna oraz 61,61 znajduje się powyżej linii trendu wzrostowego. Poniżej podajemy listę propozycji inwestycyjnych za pośrednictwem kwitów ADR.

INWESTOWANIE W ADR

źródło: partner i zarządzający portfelami w DIF Broker: Dorsey Wright

* Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. W sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor oraz Dif Broker nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszych komentarzy.

Tom Dorsey
Tom Dorsey