Dlaczego spółka w Estonii przestała być popularnym kierunkiem wśród polskich przedsiębiorców?

W ciągu ostatnich kilku lat Estonia z państwa, które wyrwało się z obszaru Związku Radzieckiego urosła do miana kraju, który modelowo podchodzi do przedsiębiorczości, podatków i innowacji. E-rezydencja powoduje, że interesuje się nią wielu polskich przedsiębiorców, szukających optymalnych warunków dla biznesu i niskich podatków. Niestety większość doradców międzynarodowej optymalizacji odradza ten kierunek – dlaczego?

Kamienice w Estonii

Spółka założona w Estonii przez polskiego rezydenta podatkowego może być uznawana za zagraniczny podmiot kontrolowany zarówno w świetle polskich, jak i unijnych regulacji w kwestii podatku dochodowego od 2019 roku. Spowoduje to, że założenie estońskiej spółki lub nabycie w niej udziałów, będzie oznaczało konieczność płacenia podatków w kraju rezydencji podatkowej osoby zarządzającej spółką, bez względu na to,  gdzie faktycznie działa spółka. Zmiany pojawiły się w związku z nowymi przepisami, które doprecyzowały kwestnie związane z podatkiem płaconym w miejscu założenia spółki. Wcześniej Estonia, z podatkiem CIT wyższym niż w Polsce nie spełniała kryteriów CFC.

Organy w miejscu rezydencji podatkowej udziałowca oceniają sytuację na podstawie przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych znanych szerzej jako CFC (Controlled Foreign Company). Oprócz tego porównuje się wysokość podatku do zapłaty w miejscu rezydencji podatkowej udziałowca, który kontroluje spółkę oraz wartość faktycznie zapłaconego podatku w kraju rejestracji przedsiębiorstwa, czyli w tym przypadku w Estonii. W polskim systemie prawnym funkcjonują aktualne interpretacje indywidualne, które jednoznacznie określają estońskie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jako podmiot spełniający kryteria definicji zagranicznej spółki kontrolowanej. Sprawdzamy, w jakich okolicznościach spółka w Estonii zostaje uznana za zagraniczny podmiot kontrolowany i dlaczego nie warto wykorzystywać takich podmiotów w celu optymalizacji podatkowej.

Zalety komfortowej e-rezydencji w Estonii

Warto zauważyć, że estońska instytucja e-rezydencji powoduje, że zakładanie i prowadzenie biznesu w tym kraju jest wyjątkowo proste. To jedno z pierwszych państw, które daje dostęp do transparentnego krajowego środowiska biznesowego poprzez status cyfrowej tożsamości w formie e-rezydenta, którym może zostać praktycznie każdy. Dzięki temu cyfrowi przedsiębiorcy mogą zarządzać całym swoim biznesem online, niezależnie od miejsca faktycznej rezydencji, także podatkowej.

Zobacz także: Spółka offshore na Cyprze

Można powiedzieć, że Estonia przoduje w Europie jako kraj, który wdraża cyfrowe rozwiązania w każdej sferze życia od administracji publicznej przez podatki, a nawet głosowanie w krajowych wyborach. Na estońskich stronach rządowych z łatwością można znaleźć rekomendowanych pośredników, którzy specjalizują się w prowadzeniu inwestorów przez proces rejestracji, a później pomagają w codziennej administracji sprawami założonych spółek. Większość zainteresowanych wybiera współpracę z jedną z takich firm. Koszty można uznać za przystępne.

Estończycy postrzegają instytucję e-rezydencji, jako doskonałą ofertę dla rosnącej grupy zarejestrowanych w kraju przedsiębiorców, którzy dzięki temu mogą skorzystać z dopracowanego w pełni transparentnego cyfrowego środowiska biznesowego, które cały czas poszerza zakres integracji z unijnym i światowym ekosystemem biznesowym. Celem estońskich władz jest budowa komfortowego systemu podatkowego, w którym swobodnie będą poruszać się wszyscy międzynarodowi przedsiębiorcy. Kluczem jest m.in. minimalizowanie potrzeby kontaktowania się z przedstawicielami krajowej administracji.

Dużą zaletą e-rezydencji i rejestracji spółki w Estonii jest fakt, że wszystkie korzyści płynące z cyfrowej tożsamości i osobowości prawnej oraz transparentnego systemu podatkowego, który jeszcze kilka lat temu był uznawany za jeden z bardziej konkurencyjnych w OECD, są dostępne nawet w przypadku podmiotów jednoosobowych. Co więcej, można powiedzieć, że estoński system został opracowany i jest cały czas optymalizowany pod kątem swobody prowadzenia działalności m.in. przez tzw. spółki jednoosobowe.

Trzeba jednak zaznaczyć, że status e-rezydenta w Estonii nie oznacza rezydencji podatkowej danej osoby w tym kraju. Dlatego Polacy i przedsiębiorcy z innych państw, którzy nie są estońskimi rezydentami podatkowymi, są zobowiązani do odprowadzania podatku dochodowego od swoich przychodów, w tym od przychodów uzyskiwanych np. z tytułu dywidendy z estońskiej spółki, na zasadach obowiązujących w kraju ich rezydencji podatkowej.

Opodatkowanie spółek w Estonii

Zainteresowanie optymalizacją podatkową przy zastosowaniu estońskich spółek w dużej mierze wynika z konkurencyjnego systemu podatkowego. Co ciekawe, sama stawka obowiązującego w Estonii podatku CIT jest wyższa niż w Polsce i wynosi 20%. Ponadto, dopiero od 2019 roku wprowadzono możliwość stosowania obniżonej 14% stawki, ale tylko dla podmiotów, których przychody spadły poniżej przeciętnego poziomu, jaki firma uzyskała w trakcie trzech ostatnich lat.

Zobacz także: Polska chce ścigać optymalizujące się w ramach UE firmy, ale nie zgadzają się na to Cypr i Malta

Magnesem estońskiego systemu podatkowego jest możliwość odroczenia zapłaty podatku dochodowego od zysków wypracowanych przez spółkę do momentu wypłaty pieniędzy w formie dywidendy. Oznacza to, że środki pozostające w spółce nie są opodatkowane i mogą być w całości przeznaczone na inwestycje, co znacznie zwiększa potencjał inwestycyjny przedsiębiorstwa. W praktyce oznacza to, że spółka przez wiele lat może nie płacić podatku, jeśli nie wypłaci środków w postaci dywidendy. Mechanizm ten był do niedawna powszechnie wykorzystywany przez podmioty zajmujące się m.in. inwestycjami kapitałowymi i obrotem papierami wartościowymi na giełdach.

Kiedy spółka w Estonii jest spółką kontrolowaną CFC

Ostatnie zmiany regulacji mających na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania, spowodowały, że doprecyzowano definicję zagranicznej spółki kontrolowanej, czyli CFC (Controlled Foreign Company), a konkretnie zmieniono zapis dotyczący podatku, który ma być faktycznie zapłacony w innym kraju, a nie wynikający z przepisów, co jest szczególnie istotnie w przypadku Estonii gdzie podatek od spółek wynosi 20%, ale faktycznie płaci się go dopiero przy wypłacie zysków z firmy, więc w praktyce można go nie płacić w ogóle. Zgodnie z aktualnymi regulacjami polskie przepisy podatkowe dostosowano do dyrektyw unijnych przyjętych przez wspólnotę w celu ochrony rynku wewnętrznego. Celem wprowadzenia tych regulacji jest ograniczenie praktyk polegających na stosowaniu typowych schematów unikania opodatkowania podatkiem dochodowym PIT i CIT.

W myśl nowych przepisów zagraniczna spółka kontrolowana zarejestrowana w Estonii to taka, która spełnia jednocześnie następujące warunki:

 • jeden ze wspólników, który jest polskim rezydentem podatkowym, posiada pośrednio lub bezpośrednio przynajmniej 50% udziałów w spółce,
 • co najmniej 33% przychodów spółki pochodzi z:
  • dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
  • przychodów ze zbycia udziałów (akcji),
  • z wierzytelności,
  • z odsetek i pożytków od różnego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji,
  • przychodów z tytułu praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia takich praw,
  • ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
  • z działalności ubezpieczeniowej, bankowej lub innej działalności finansowej,
  • z transakcji z podmiotami powiązanymi, które nie generują wartości dodanej lub wartość ta jest znikoma,
 • faktycznie zapłacony podatek dochodowy przez estońską spółkę jest niższy niż różnica pomiędzy podatkiem dochodowym od osób prawnych, jaki byłby naliczony, gdyby spółka była zarejestrowana w Polsce, a podatkiem faktycznie zapłaconym w Estonii.

Podwójne opodatkowanie przychodów z estońskiej spółki

Aktualizacja przepisów o spółkach CFC powoduje, że polscy podatnicy, którzy uzyskują przychody z estońskich spółek kontrolowanych, czyli takich które spełniają wszystkie 3 powyższe warunki, są zobowiązani do składania dodatkowych deklaracji podatkowych i płacenia podatku w Polsce.  Specjalne deklaracje podatku dochodowego dla polskich podatników uzyskujących przychody ze spółek CFC oraz dopracowane przepisy na temat zagranicznych spółek kontrolowanych powodują, że efektywna stopa oprocentowania przychodów z estońskiej spółki kontrolowanej może być wyższa niż w przypadku prowadzenia takiej samej działalności w polskiej lub innej np.cypryjskiej jurysdykcji podatkowej.

Pojawiające się niekorzystne interpretacje wydane przez Krajową Informację Skarbową, uznające spółkę w Estonii za CFC spowodowały znaczne zmniejszenie zainteresowania Estonią wśród polskich przedsiębiorców, natomiast warto pamiętać, że nie każda spółka w Estonii spełnia warunki CFC. Spółki, których celem jest głównie osiąganie zysków z inwestycji np. na giełdzie lub też z transakcji z podmiotami powiązanymi będą na pewno uznane za CFC. Spółki aktywnie działające, jednocześnie bez osiągania pasywnych dochodów, nie spełnią wszystkich kryteriów CFC. Przed założeniem firmy w Estonii należy dokładnie przeanalizować sytuację konkretnej firmy, aby upewnić się, że rozwiązanie to będzie korzystne finansowo dla danego przedsiębiorcy.

Agnieszka Moryc

Dyrektor Zarządzająca kancelarii optymalizacji podatkowej Admiral Tax

Agnieszka Moryc
Agnieszka Moryc