PPP alternatywą dla środków unijnych

PPP alternatywą dla środków unijnych

Poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania inwestycji realizowanych przez jednostki państwowe i samorządowe jest podstawą podejmowania wielu inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. Wszyscy przyzwyczailiśmy się, że „naturalnym” źródłem dodatkowych środków jest Unia Europejska. Znaczna część inwestycji zrealizowanych w ostatnich latach w Polsce była współfinansowana z budżetu Unii. Dla wielu jednostek samorządu terytorialnego pomoc z Brukseli jest jedyną szansą na rozwój, a także wykonanie niezbędnych prac. Może jednak warto – nie tylko w perspektywie niepewności co do przyszłego podziału środków wspólnotowych – sięgać także po inne, nie mniej atrakcyjne metody wsparcia inwestycyjnego sektora publicznego.

Partnerstwo publiczno-prywatne

Partnerstwo publiczno-prywatne jest świetną alternatywą realizacji i finansowania inwestycji – w szczególności gdy zabraknie środków unijnych. Co więcej może to być pod wieloma względami zdecydowanie lepsze rozwiązanie. Oczywiście Unia Europejska nie dotuje żadnej inwestycji w całości, otrzymujący dotację musi pokryć w ramach wkładu własnego część kosztów realizacji przedsięwzięcia. Warto pamiętać, że środki te można spożytkować w inny sposób, jednocześnie osiągając taki sam efekt. Partnerstwo publiczno-prywatne pozwala zrealizować projekt przy współudziale środków publicznych i prywatnych, inwestowanych przez partnerów umowy. Zgodnie z ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym przez umowę partnerstwa partner prywatny zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz poniesienia w całości albo w części wydatków na jego realizację lub poniesienia ich przez osobę trzecią, a podmiot publiczny zobowiązuje się do współdziałania w osiągnięciu celu przedsięwzięcia, w szczególności poprzez wniesienie wkładu własnego. Formuła partnerstwa publiczno-prywatnego, w przeciwieństwie do korzystania ze środków unijnych, pozwala nie tylko pozyskać kapitał na realizację przedsięwzięcia, ale również rozwiązać szereg problemów związanych z utrzymaniem, czy eksploatacją powstałej inwestycji.

Umowy o partnerstwo to najczęściej kontrakty wieloletnie, pozwalające na efektywną współpracę sektora prywatnego i publicznego w realizacji zadań publicznych. Partnerstwo publiczno-prywatne daje także możliwość  uregulowania własności powstałej w tym trybie infrastruktury po zakończeniu trwania umowy o partnerstwie – może ona pozostać w rękach partnera prywatnego bądź przejść na podmiot publiczny. PPP jest umową cywilnoprawną, a co za tym idzie pozwala swobodniej określić sposób wydatkowania środków, prawa i obowiązki partnerów, a co najważniejsze – ryzyko związane z przygotowaniem inwestycji i jej eksploatacją. Korzystając z tego trybu podmioty nie muszą ubiegać się o dofinansowanie np. ze środków europejskich składając wnioski w różnych procedurach, a następnie wydatkować je ściśle z założonym przeznaczeniem. Poza tym w przypadku otrzymania takiego wsparcia ciężar przeprowadzenia projektu spoczywa wyłącznie na podmiocie publicznym. Partnerstwo publiczno-prywatne, pomimo wciąż niezbyt szerokiego zastosowania, jest ciekawą i niezwykle praktyczną alternatywą dla poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania dla inwestycji publicznych.

Nowe możliwości finansowania

Podczas pierwszego w 2018 roku posiedzenia Rząd przyjął projekt ustawy nowelizującej aktualne regulacje z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego. Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie możliwości udzielania przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykonywaniem zadań publicznych jednostki w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Wprowadzenie w życie tego rozwiązania umożliwi udzielenie pomocy finansowej partnerowi prywatnemu w zrealizowaniu projektu PPP. Dzięki temu znacząco zwiększą się możliwości realizacji inwestycji w tym trybie i atrakcyjność samej formuły partnerstwa. Jednostki samorządu nie będą musiały poszukiwać partnerów będących w stanie samodzielnie sprostać zadaniu inwestycyjnemu.

Jacek Kosiński
Jacek Kosiński