Szansa rozwoju, czyli… współpraca w klastrach

Na koniec 2015 roku zidentyfikowano w Polsce ponad 130 klastrów, czyli specyficznych form współpracy, skoncentrowanych geograficznie instytucji i organizacji – głównie przedsiębiorstw – działających w tych samych lub pokrewnych branżach. To co wyróżnia klastry na tle innych modeli kooperacji, to tworzenie przez członków klastra wartości dodanej w toku realizacji wspólnych przedsięwzięć w łańcuchu wartości – bez rezygnowania z możliwości konkurowania między sobą.

Szansa rozwoju, czyli... współpraca w klastrach klastrów.

Najstarsze klastry w Polsce istnieją już ponad 13 lat, ale większość z nich (ponad 60%) to instytucje młode, tj. takie które powstały w latach 2011-2015.

Z punktu widzenia gospodarczego, nie bez znaczenia jest fakt, że zidentyfikowane klastry skupiają blisko 6 tysięcy podmiotów, z czego przedsiębiorstwa stanowią 78% wszystkich członków klastra. Najwięcej klastrów działa w sektorach: ICT, energetyki i OZE oraz budownictwa, jak również w branży medycznej. Znacząca liczba klastrów reprezentuje też sektory: metalowym, technologii produkcji, turystycznym i usług biznesowych.

Pod koniec 2015 roku zespół projektowy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zakończył gromadzenie danych niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego liczebności klastrów funkcjonujących w kraju. Wyniki analizy pozyskanych informacji zaprezentowano w opublikowanym w ostatnich dniach raporcie z inwentaryzacji klastrów w Polsce.

PARP już od 2005 roku prowadzi działania nie tylko budujące świadomość nt. klasteringu, upowszechniające wiedzę o klastrach w Polsce i na świecie, czy też wzmacniające politykę klastrową, ale także systematycznie bada klastry w Polsce w tym m.in. z wykorzystaniem metody benchmarkingu. Inwentaryzacja klastrów była naturalnym krokiem, niezbędnym do prawidłowego zaprojektowania naszych kolejnych działań na rzecz klastrów. Po latach współpracy z klastrami nie mamy wątpliwości, że te są ważnym narzędziem rozwoju gospodarczego poszczególnych regionów i kraju – podkreśla  Joanna Podgórska (PARP).

W raporcie zamieszczono wykaz zinwentaryzowanych klastrów w układzie regionalnym, wraz z podstawowymi danymi klastra i danymi adresowymi koordynatora.

W toku inwentaryzacji wyłoniono również grupę ponad 100 podmiotów (potencjalne klastry), które wprawdzie nie spełniły wszystkich przyjętych kryteriów lub wymogów, jednak z uwagi na istotną zdolność do współpracy zostały wyróżnione w końcowym opracowaniu.

Uwadze czytelników polecam także omówienie najważniejszych wniosków sformułowanych w oparciu o przebieg projektu, jak również wyniki analizy danych pozyskanych podczas inwentaryzacji klastrów.

Więcej o wynikach inwentaryzacji klastrów w Polsce można znaleźć na stronie Portalu Innowacji: raport.

Krzysztof Buczek
Krzysztof Buczek