Polityki wynagrodzeń – jakie zmiany czekają spółki publiczne?

Nowelizacja ustawy o ofercie publicznej przyniesie nowe obowiązki dotyczące ujawniania wynagrodzeń osób zasiadających w zarządach i radach nadzorczych spółek publicznych. Istotną rolę w całym procesie odegrają akcjonariusze.

 

Przed opublikowaniem wynagrodzeń

Wdrożenie polityki wynagrodzeń w spółkach publicznych jest obowiązkowe – wyznaczony na to czas upływa 30 czerwca 2020 roku. Przygotowując polityki trzeba pamiętać, że zawarte w niej zasady przyznawania wynagrodzeń będą obowiązywały w spółce przez kolejne lata – konieczne jest więc odpowiednie przygotowanie.

Zasady wynagradzania członków zarządów i rad nadzorczych muszą być zgodne z przyjętą przez spółkę strategią biznesową oraz zostać dokładnie opisane – mają obejmować wszystkie, zarówno stałe jak i zmienne, elementy wynagrodzenia. Stąd konieczne do uwzględnienia w polityce wynagrodzeń są m.in. wydatki na edukację i podróże służbowe, premie (gotówkowe lub w innej formie, np. akcji) oraz programy emerytalno-rentowe.

Członkowie zarządu spółki – bo to na nich spoczywa odpowiedzialność za treść polityki wynagrodzeń – muszą wskazać kryteria i szczegółowe zasady przyznawania składników zmiennych (premii), uwzględniając aspekty społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, a także uzasadnić, w jaki sposób ustalanie wynagrodzenia członków organów zarządczych i nadzorczych uwzględniało warunków pracy i płacy pozostałych pracowników w spółce.

Dla spółek publicznych przyjmowanie polityki wynagradzania odbywać się będzie w drodze głosowania – decydujący głos otrzymają akcjonariusze. Treść uchwały powinna być aktualizowana w przypadku pojawienia się istotnych zmian, ale nie rzadziej niż co 4 lata.

Dbając o transparentność procesu, polityka oraz towarzyszące jej uchwały mają być od razu publikowane na stronie internetowej spółki.

 

Po opublikowaniu – nadzór nad wykonaniem polityk wynagrodzeń

Monitorowaniu stosowania się do zasad określonych w polityce wynagradzania będą służyły roczne sprawozdania, przygotowywane przez radę nadzorczą. Powinny one uwzględniać wszystkie wynagrodzenia przyznane zarządowi i radzie nadzorczej – celem wykazania zgodności wypłacanych wynagrodzeń z zasadami przyjętymi w polityce.

Wynagrodzenia wykazywane będą imiennie dla każdego z członków zarządu i rady, z wyszczególnieniem konkretnych składowych i wynagrodzeń pochodzących z innych spółek należących do tej samej grupy. Każde z corocznie przygotowywanych sprawozdań będzie dostępne na stronie spółki co najmniej 10 lat od dnia opublikowania.

Ponadto, porównawcze zestawienie wyników spółki z wynagrodzeniami pracowników oraz managerów z ostatnich 5 lat pozwoli zweryfikować, czy wypłacane zarządowi i radzie nadzorczej wynagrodzenia są faktycznie powiązane z sytuacją finansową spółki i czy ma to przełożenie także na wynagrodzenia wszystkich pracowników w spółce.

Sprawozdanie będzie przedstawiane i dyskutowane na corocznym walnym zgromadzeniu, podczas którego akcjonariusze będą mieli możliwość zgłoszenia swoich uwag, które powinny zostać uwzględnione przy okazji tworzenia treści kolejnej polityki wynagrodzeń obowiązującej w danej spółce publicznej.

Pierwsze sprawozdanie rad nadzorczych musi się ukazać w 2021 roku i uwzględniać lata 2019-2020. Wyjątkowo dla spółek, które polityki wynagrodzeń wdrożyły dopiero w roku 2020 – sprawozdanie może uwzględniać tylko ten rok.

 

Niewypełnienie obowiązków

Zarządy spółek publicznych, które nie wywiążą się z obowiązku publikacji polityki wynagrodzeń i sprawozdania o wynagrodzeniach w wyznaczonym terminie, mogą spodziewać się sankcji. Grzywna może sięgać aż do miliona złotych.

Kara grzywny przewidziana jest również w przypadku przedstawienia informacji nieprawdziwych w treści polityki lub sprawozdania czy też zatajenia istotnych informacji.

 

Maja Kapiczowska