Świadczenie 500 plus na dziecko przy opiece naprzemiennej

W przypadku, gdy dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, kwotę świadczenia wychowawczego, czyli 500 plus, przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Ponadto w takim przypadku dziecko zalicza się jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców.

Rodzice składając wniosek o przyznanie 500plus, nie muszą przedstawiać orzeczenia sądu o opiece naprzemiennej.

W powyższej kwestii wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z 22 grudnia 2016 r. (sygn. akt II SA/Ol 1304/16) wskazując, iż rodzice składając wniosek o przyznanie 500plus, nie muszą przedstawiać orzeczenia sądu o opiece naprzemiennej. Organy administracyjne, które przyznają to świadczenie muszą same ocenić, czy rodzice sprawują opiekę naprzemienną, poprzez ustalenie faktycznego zakresu tej opieki wykonywanej przez rodziców w czasie przebywania dzieci u każdego z rodziców. „Jeżeli rzeczywista opieka jest sprawowana w taki sposób, że w powtarzających się okresach rodzic sprawuje wyłączną opiekę nad dziećmi, to są podstawy do uznania, że w sprawie mamy do czynienia z opieką naprzemienną w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy z 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.” Do takiego ustalenia może służyć wywiad środowiskowy.

Adwokat Katarzyna Tryniszewska