Świadczenie 500 plus na dziecko po rozwodzie

W dniu 29 grudnia 2016 r. przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie zapadł wyrok dotyczący świadczenia wychowawczego, czyli 500 plus na drugie dziecko wychowywane przez jednego z rozwiedzionych rodziców (sygn. akt VIII SA/Wa 876/16).

W analizowanej sprawie ojciec wychowywał córkę, a matka wychowywała wspólnego syna. W wyroku rozwodowym powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim synem stron obojgu rodzicom ustalając miejsce pobytu dziecka w miejscu zamieszkania matki, ustalając sposób kontaktowania się ojca z dzieckiem oraz obciążono ojca alimentami na rzecz dziecka. W ocenie urzędników córka powinna być traktowana jako pierwsze dziecko, na które świadczenie wychowawcze powinno być przyznane pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego.

„Stanowisko organu, iż fakt zamieszkiwania dziecka z matką dziecka w znacznej odległości od miejsca zamieszkania skarżącego pozwala uznać, iż tylko i wyłącznie opiekę nad synem (…). sprawuje jego matka nie można uznać za trafne. Przedmiotowe stanowisko nie znajduje potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym. Skarżący w swoim oświadczeniu, które nie zostało zakwestionowane przedstawił, iż z synem spędza około (…) dni w roku, łoży na jego utrzymanie, uczestniczy w procesie wychowawczym. Sam fakt, iż dziecko na co dzień zamieszkuje z matką nie pozwala przyjąć, iż skarżący nie wykonuje władzy rodzicielskiej – zarówno w formie materialnej, jak sprawowanej opieki. Zdaniem Sądu dopiero w sytuacji gdyby organ ustalił, iż ojciec dziecka nie uczestniczy w procesie wychowawczo – opiekuńczym dziecka, to wtedy traktowanie syna (…) jako kolejnego dziecka pozostawałoby w sprzeczności z istotną świadczenia wychowawczego jakie państwo przeznacza na pomoc rodzinom w świetle przepisów ustawy. (…)”.

Adwokat Katarzyna Tryniszewska